POZIV NA SURADNJU

 

Poštovani ljubitelji pomorske baštine i poštovatelji našeg preminulog predsjednika Željka Jerata,
Udruga priprema za 25-u obljetnicu naše prve regate (2022.), MONOGRAFIJU O ŽELJKU JERATU,   O NJEGOVU RADU, DJELOVANJU I UTJECAJU na procese koji su se odvijali na hrvatskoj obali Jadrana nakon osnivanja naše udruge, kojoj je Željko bio na čelu do svoje smrti.
Monografija je radni naziv i okvir dokumenata na kojemu planiramo raditi, a kako će se to što bude konačni proizvod i zvati, o tome ćemo naknadno odlučiti. No kakva god bila i ma kako se god zvala, bit će posvećena Željku. Stvar izgleda jednostavno: malo slika malo riječi, i gotovo! Međutim, nije tako. Predstoji nam golem posao u prikupljanju građe, u njezinoj selekciji, organizaciji i, konačno, prezentaciji. Željeli bismo da u taj dio posla mnogi budu uključeni - da je moguće svi koji su sudjelovali u oblikovanju našega projekta. I to ćemo pokušati učiniti. Ukratko, ovo nije samo hommage Željku, već i konačnom proizvodu njegova rada u kojemu su mnogi pomagali.
Ideja je da monografija bude jedno koliko je moguće obuhvatno djelo. To znači da bi se njome, osim Željkova života i životnog puta, željelo prikazati sve okolnosti u kojima su se događaji odvijali i iznijeti osobne stavove o Željkovoj ulozi u tim događajima koji su neprijeporno utjecali na oblikovanje i očuvanje našeg maritimnog identiteta. Očekuju se individualni stavovi, priče i anegdote vezane za druženje sa Željkom te vlastiti prijedlozi za oblikovanje sadržaja monografije. Isto tako i prijedlozi o kojima se do danas nije razmišljalo.
Sve se ove pripreme moraju odvijati u nekom vremenu, a toga je vremena, unatoč činjenici da monografiju pripremamo za rujan 2022, jako malo. Zato bi hodogram aktivnosti mogao teći otprilike ovako:
Prva faza: Svi koji žele pomoći svojim sudjelovanjem u formiranju pisanog i/ili slikovnog dijela monografije, moraju poslati svoje priloge (tekstove ili slike ili i jedno i drugo) do 1. srpnja 2021.  Prilozi mogu biti i duži i kraći, slike brojnije i manje brojne, no najvažniji je da su i jedni i drugi kvalitetni. Budući da mnogi mogući suradnici nisu vični pisanju, ne trebaju se bojati. Svi će rukopisi biti uredno lektorirani i samo u takvom (uređenom) obliku dostupni javnosti. Iznimno se prilozi mogu poslati i kao audio zapis. O kvaliteti i uvrštavanju u sadržaj monografije odlučivat će Uređivački odbor koji će UO Latinskoga idra imenovati na prvoj svojoj sljedećoj sjednici. Priloge, kako slikovne tako tekstovne i auditivne, treba slati redakciji u digitalnom obliku. Iznimno, i drugačije.

Adrese:
latinskoidro1998@gmail.com
tinalovric02@gmail.com
vskracic@unizd.hr 

Druga faza: sistematizacija i izbor građe za monografiju (do kraja 2021.).
Treća faza: Definiranje sadržaja i izbor priloga; dizajniranje monografije i priprema za tisak
(do lipnja 2022.).
Četvrta faza:  izbor tiskare, prijelom i tisak (do 1. rujna 2022.).

 

Nadamo se uspješnoj suradnji, udruga Latinsko idro

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS